ד. נאשם שעמד בהצלחה במאסר על־תנאי

בחוק הישראלי אין הוראה הדנה בתוצאות המאסר על תנאי כאשר הנדון עמד בתנאי בהצלחה . כמובן שאין להפעיל את המאסר במקרה כזה . אך , מה 125 במקרה כזה אין צורך בהוראה מפורשת בחוק האומרת שהמבחן נשאר בתוקפו . הוראה זו נדרשת במקרה שהוטל מאסר על תנאי , בגין העבירה המקורית , בגלל הרישא של סעיף , 21 הקובעת שאם נגזר עונש בשל העבירה המקורית , יפקע צו המבחן . 126 מקרה כזה , שבו הוטל מאסר בשל העבירה השניה , שונה מהמקרה בו הופעל המאסר על תנאי . אפילו אם תקופת המאסר המותנה שהופעל קצרה מתקופת המכוון , צו המבחן בטל , מכיון שהוא צמוד למאסר על תנאי . 27 נ ע"פ , 404 / 74 תקציר פסקי דין ט , עמ' 128 . 194 יש הצעה לאפשר פסיקת מאסר בפועל ולאחריו תקופת מבחן . קציני המבחן מתנגדים להצעה זו . גם כיום יש שופטים הגוזרים מאסר בפועל ולאחריו מבחן בלי לעורר את שאלת החוקיות של עונש זה . ראה אסמכתאות במאמרו של השופט שרון , "מבחן , "ועונש הפרקליט לא , 92 בעמ' . 102 ב פ ר ץ הותוותה למעשה דרך חוקית להשגת אותה תוצאה . הדין בקשר לתוצאות הלוואי של הרשעת הנאשם והשפעתה על מעמדו ? גם לגבי שאלות אלו אין הוראות מפורשות .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן