ג. מאסר על־תנאי בתוספת צו מבחן

סעיף 53 לחוק העונשין , תשל"ז 1977 ( סעיף 19 לחוק דרכי ענישה , ( קובע : הטיל בית המשפט מאסר על תנאי , רשאי הוא לתת צו מבחן כמשמעותו בפקודת המבחן [ נוסח חדש , [ תשכ"ט , 1969 לתקופת התנאי , כולה או מקצתה , והוראות הפקודה יחולו על צו המבחן בכפוף להוראות פרק זה ובשינויים המחוייבים לפי הענין . לעיל כבר דנו בצירוף של מאסר על תנאי ומבחן מבחינת יעילות הצירוף ומדיניות הענישה . כאן נדון בשאלות המשפטיות המתעוררות עקב צירוף זה , ובמיוחד בסיפא של הסעיף , המכפיף את הוראות החוק בקשר לצו מבחן להוראות הנוגעות למאסר על תנאי "בשינויים . "המחוייבים סעיף זה הכניס שינוי יסודי בדיני עונשין . הוא איפשר צירוף של שני אמצעים שונים , ובמידה מסויימת אף מנוגדים זה לזה . המחוקק צירף כאן 107 ע"פ , 344 / 69 מדינת ישראל נ . אנג'י , פ"ד כג 108 » 772 ( 2 ) ע"פ , 124 / 70 זוהר נ . מדינת ישראל , פ"ד כד 109 . 446 ( 1 ) ע"פ , 401 / 65 ק וקו נ . היועץ המשפטי לממשלה , פ"ד כ ( 1 ) . 343 110 כבר בסעיף 16 להצעת החוק לתיקון דיני העונשין ( דרכי ענישה , ( תשי"ד , 1953 ( ה"ח עמ' , 6 , בעמ' , ( 7 הוצע לאפשר צירוף של מאסר על תנאי ומב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן