4. צבירת עונשים

סעיף 58 של חוק העונשין , תשל"ז 1977 ( סעיף 24 בחוק דרכי ענישה , ( קובע : מי שהוטל עליו עונש מאסר בשל עבירה נוספת והופעל נגדו עונש המאסר על תנאי , ישא , על אף האמור בסעיף 45 [ סעיף 11 בחוק דרכי ענישה , [ את שתי תקופות המאסר בזו אחר זו , זולת אם בית המשפט שהרשיעו בשל העבירה הנוספת ציווה , מטעמים שיירשמו , ששתי התקופות , כולן או מקצתן , יהיו חופפות . סעיף זה קובע שהכלל הוא שהמאסר שהוטל בשל העבירה הנוספת והמאסר המופעל הם מצטברים . זאת בניגוד למקרה שבו מטיל בית המשפט באותו גזר דין כמה עונשי מאסר על עבירות אחדות ; אז , בהעדר הוראה מפורשת אחרת מטעמו , המאסרים חופפים . סעיף זה נוסף לחוק רק בשנת תשכ"ג . עד אז היה המאסר על תנאי שהופעל חופף למאסר שהוטל בשל העבירה הנוספת , אלא אם השופט הורה שהמאסר בשל העבירה הנוספת יתחיל לאחר תום המאסר המותנה שהופעל . 104 היה קיים נוהג , שלפיו שלטונות בתי הסוהר ראו מאסרים אלה במצטברים , אד בית המשפט העליון פסל נוהג זה כנוגד את החוק . בכל  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן