1. תנאים מוקדמים

סעיף ) 52 יא ) לחוק העונשין , תשל"ז 1977 [ סעיף 18 ( א ) לחוק דיני העונשין ( דרכי ענישה ) ( נוסח משולב ) תש"ל [ 1970 קובע : הטיל בית המשפט עונש מאסר , רשאי הוא להורות בגזר הדין שהעונש , כולו או מקצתו , יהיה על תנאי . ה"ח תשי"ד עמ' , 6 בעמ' . 9 הוק לתיקון דיני העונשין ( דרכי ענישה ) ( תיקון מס' , ( 5 תשכ"ג 1963 ( ס"ח עמ' . ( 80 חוק דיני העונשין ( דרכי ענישה ) [ נוסח משולב , [ תש"ל 1970 ( ס"ח עמ' . ( 109 ס"ח עמ' . 226 חוק לתיקון דיני העונשין ( דרכי ענישה ) ( תיקון , ( תשכ"א 1960 ( ס"ח עמ' . ( 19 הקביעה כי העונש יהיה מותנה צריכה להיעשות בגוף גזר הדין . בית המשפט אינו רשאי לתת אחר כר צו הדוחה את ביצוע המאסר ומתנה אותו . נוסח זה שונה מן הנוסח של סעיף ) 18 א ) המקורי . שם נאמר : מקום שבית המשפט רשאי להטיל עונש מאסר רשאי הוא להטיל תמורתו מאסר על תנאי . סדר הדברים בחוק הנוכחי הוא שאם הטיל השופט מאסר , רשאי הוא להתנותו . יכול להשתמע מן הנוסח המתוקן , בניגוד לדעה שהבענו למעלה , שאפשר להטיל מאסר על תנאי רק במקרה שאלמלא היתד . קיימת אפשרות זו היה השופט מטיל על הנאשם עונש מאסר . אך אין בחוק ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן