ב. מה כולל התנאי

מאסר על תנאי לא יופעל אלא אם יפר הנידון , בתוך התקופה שנקבעה , את התנאי שנקבע לו . אד מהו תנאי זה ? היש הבדלים בעניין זה בשיטות השונות 1 N . Morris , The Future of Imprisonment , 72 Mich . L . Rev . 1161 , 27 ( , 267 / 71 ^ " ^ 28 . 1175 ( 1974 סופר נ . מדינת ישראל , פ"ד כה 29 . 444 ( 2 ) אנסל , בספרו , שם , עמודים 30 . 46—45 ר' ביתר פירוט , להלן בפרק 31 . 4 ע"פ , 165 / 54 מ ו ט ר ו נ . היועץ המשפטי לממשלה , פ"ד ט . 113 32 ע"פ , 207 / 54 היועץ המשפטי לממשלה נ . א ב ז י ץ , פ"ד ח . 1504 33 ע"פ , 10 / 54 אל ט ה ה נ . היועץ המשפטי לממשלה , פ"ד ט . 88 34 ע"פ , 255 / 53 טיטלבום נ . היועץ המשפטי לממשלה , פ"ד ח . 1513 בראש ובראשונה כולל התנאי הימנעות מביצוע עבירות נוספות . התנאי הרחב ביותר מבחינה זו , הנהוג במדינות מסויימות , הוא שכל עבירה נוספת תהווה הפרד , של התנאי . באנגליה מצומצם התנאי רק מעט יותר , הואיל ולפי הנהוג שם מופר התנאי כל אימת שהנאשם מורשע בעבירה שדינה מאסר . 39 התנאי מצומצם יותר במדינות שבהן נקבע שהוא מופר רק אם הוטל למעשה על הנידון מאסר בשל העבירה הנוספת . "  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן