תוכן הענינים

הקדמה 11 פרק : 1 מטרות הענישה 13 פרק : 2 מאסר על תנאי ומבחן 19 פרק : 3 צורות שונות של מאסר על תנאי והתאמתן למדיניות הענישה 39 א . תנאים מוקדמים למתן מאסר על תנאי 39 — . 1 תנאים מוקדמים מבחינת העבריין . 2 39 תנאים מוקדמים מבחינת העבירה 43 ב . מה כולל התנאי 45 ג . הפעלת המאסר המותנה 47 ד . מקומו של המאסר על תנאי בסולם העונשין והתאמתו למטרות הענישה שנקבעו על ידי המחוקק 50 . 1 המאסר על תנאי ומדיניות הענישה בשוודיה . 2 50 המאסר על תנאי ומדיניות הענישה באנגליה . 3 53 המאסר על תנאי ומדיניות הענישה בישראל 55 פרק : 4 הוראות החוק בישראל בקשר למאסר על תגאי 66 א . קביעת התנאי . 1 67 תנאים מוקדמים . 2 67 "כולו או מקצתו" . 3 74 תקופת התנאי . 4 76 היקף התנאי : "אחת העבירות שנקבעו בגזר הדין" . 5 77 מועד תחילת תקופת התנאי וסיומה 92 ב . הפרת התנאי והפעלת המאסר . 1 94 מועד הפעלת המאסר . 2 94 סמכות השופט להאריך את תקופת התנאי . 3 97 הפעלת מאסר על תנאי שהוטל על ידי בית דין צבאי . 4 110 צבירת עונשים 114 ג . מאסר על תנאי בתוספת צו מבחן 115 ד . נאשם שעמד בהצלחה במאסר על תנאי 126 ה . ערעור 128 פרק : 5 המאסר על...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן