ו. אונסו של המזיק בנזק אחר או גדול מזה שפשע בו

פשע המזיק בנזק , שהיה לו להעלות על דעתו שהתנהגותו תביא לנזק , ואותו הנזק שפשע בו והיה לו להעלותו על דעתו בא בדרך אחרת מזו שהיה לו להעלות על דעתו , הרי נזק זה הוא "תחילתו בפשיעה וסופו , "באונס שאמוראים חולקים בו אם חייב או פטור . אבל כשהנזק בא בדרך אחרת ממה שהיה למזיק להעלותו על דעתו , אלא שהנזק בא בדרך זו משום שהניזק הוא ששינה מן הרגיל , ואילו לא שינה לא היה הוא נתק כלל , שכן , לא הוא היה ניזק אילו בא הנזק בדרך שהמזיק היה לו להעלות על דעתו , אלא ניזק אחר שנהג בדרך רגילה . נמצא , שלא בניזק זה פשע המזיק , ועליו המזיק פטור , ואין כאן תחילתו בפשיעה וסופו באונס , והכל מודים שכאן המזיק פטור , כמו שנתבאר למעלה בסעיף השני . וכן כשהנזק בא , בין בדרך שהיה לו להעלותה על דעתו ובין בדרך שלא היה לו להעלותה על דעתו , אלא שנזק זה הוא גדול יותר בהיקפו מן הנזק שפשע בו והיה לו להעלות על דעתו , או שהוא נזק שונה מזה שפשע בו והיה לו להעלות על דעתו , הריהו תחילתו וסופו באונס על הנזק האחר או הגדול יותר , ולעולם הוא פטור על נזק זה . בנזקי בור וכל תקלה אין עושה הבור חייב בכל הנזקים שנעשו על ידי הבור , אלא רק על...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן