ד. פשיעה ואונס באבות הנזיקין

לאחר שנתבארו יסודות דיני הנזיקין וכלליהם בתלמוד , יובאו בשלושת הסעיפים הבאים דוגמאות מן התלמוד לפשיעה ואונס באבות הנזיקין הנזכרים בתורה . בסעיף ראשון זה יובאו הדוגמאות לאונס שלא הניזק ולא המזיק היה להם להעלות על דעתם שיבוא נזק מן ההתנהגות שהזיקה , ודוגמאות לפשיעה שהמזיק לבדו היה לו להעלות על דעתו שהתנהגותו תזיק . בסעיף הבא יובאו הדוגמאות לאונס , שהמזיק לא היה לו להעלות על דעתו שיבוא נזק מהתנהגותו , אבל הניזק היה לו להעלות נזק זה על דעתו , והוא שפשע בעצמו , ואילו המזיק פטור ; וכן שהניזק לא היה לו להעלות על רעתו שיבוא נזק , ואילו המזיק היה לו להעלות נזק על דעתו ופשע בו וחייב בנזקו של הניזק . ובסעיף האחרון , השלישי , יובאו הדוגמאות לנזק שהמזיק פטור עליו אף על פי שפשע , לפי שהוא נזק שונה או גדול יותר בהיקפו מן הנזק שהיה למזיק להעלותו על דעתו , ועל נזק זה אנוס ופטור , ואילו על הנזק האחר או הקטן יותר בהיקפו שהיה לו להעלות על דעתו הוא חייב , לפי שפשע בו . פשיעה ואונס בנזקי בהמות וכל שאר בעלי החיים עולים מדרך מנהגן של הבהמות . הבהמות רגילות לאכול כל מאכל הראוי לבהמות שהן רואות לפניהן ולרמוס כל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן