ג. תשלומי הנזק

עד כאן נתבאר חיובו של המזיק בנזק כשנהג בפשיעה קודם הנזק , כדי שיידע כיצד לנהוג כדי שלא יבוא לידי חיוב בנזק משום פשיעתו . מכאן ואילך יש לבאר מה הם התשלומים שהמזיק משלם לאחר שבא הנזק ונמצא שהוא שפשע בנזק זה וחייב בתשלומו . שומת הנזק נעשית לפי מחיר השוק . אומדים כמה שווה הדבר הניזק כשהיה שלם קודם הנזק וכמה הוא שווה כשהוא פגום או שבור לאחר שניזק , וההבדל בין שתי שומות אלה משלם המזיק . ואם הדבר הניזק אינו אלא שברים או הבהמה מתה מן המעשה המזיק ואינה אלא נבילה , שמים כמה שווים השברים או הנבילה בשוק וכמה שווה הדבר שלם או הבהמה בריאה , והבדל זה בין מחיר השברים או הנבילה למחיר הדבר השלם או הבהמה החיה משלם המזיק לנתק . ובתשלום זה בצירוף התשלום שיקבל הנתק בשביל השברים או הנבילה או הדבר הפגום והשבור יכול הניזק ליקח בשוק דבר שלם או בהמה כמו שהיה לו קודם שניזק , והריהו כאילו לא ניזק . אמנם השברים והנבילה הם ביד הנתק ואינם ניתנים למזיק שישלם בשבילם ויטרח בהם , ועל הטרחה שיש לניזק במכירתם ובלקיחת דבר שלם אין הוא נוטל שכר מן המזיק , כמו שיתבאר למטה . כשיש שני מחירים בשוק , אחד לדבר שרגילים ליקח אותו בשו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן