ג. חסרון דעת, אונס וטעות

אומדן גמירת הדעת לפי דעתם של רוב בני אדם , ולא לפי דעתם הממשית של קונה ומקנה אלה שלפנינו , שנתבאר בסעיפים הקודמים , הוא הכלל שעליו מיוסדים כל דיני עשיית הזכויות שינוין וביטולן , שיתבארו בסעיפים הבאים . כלומר , טעמי הדינים של קניין חרש , שוטה וקטן , של האונס , האונאה והטעות , של דיני האסמכתא , דבר שלא בא לעולם , התנאים , ודיני ביטול וסיום הזכויות בקניין , מצויים באומדן האובייקטיבי של גמירת הדעת . האומדן הזה של גמירת דעתם של הקונה והמקנה יש בו שלוש דרגות , זו למעלה מזו . הדרגה הרגילה ביותר היא הדרגה האמצעית , שרוב בני אדם נוהגים בדרך אחת בגמירת דעתם , ולפיכך אומדים את דעת היחידים שלא פירשו וגילו את דעתם ולא ידוע מהי גמירת דעתם , כדעת הרוב . ואם אין דעתם כדעת הרוב , עליהם לגלות דעתם זאת קודם מעשה הקניין ולפרש בלשון שרוב בני אדם היו מפרשים בה , שדעתם כדעת המיעוט . ואלה שפירשו וגילו דעתם , הולכים בעניינם אחר גילוי דעתם ולא אחר דעת הרוב . על פי אומדן דרך הרוב נקבעו כל הדינים שיכולים בני אדם להתנות נגדם p" ) , ( "דיספוזיטיבי אף על פי שדינים אלה נקבעו על כל בני אדם בדרך שווה . הדרגה הגבוהה ביו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן