ח. נשים ועבדים

נשים ועבדים נזכרים במקומות שונים בתלמוד יחד , לרוב לעניין קיום מצוות . נשים ועבדים פטורים מאותן המצוות , מצוות עשה שהזמן גרמן , וחייבים באותן המצוות , כגון מצוות לא תעשה ( חגיגה ד ע"א . ( אבל לענייננו מלמדים דיני הנשים והעבדים , שיש זכויות גם בגופם של בני אדם כמו שיש בגופם של נכסים , ומתוך עובדה זו יש ללמוד על טיבן של זכויות קניין אלה בגופם של דברים ומה ההבדל ביניהן לבין זכויות נגד בני אדם שאינן בגופם , כגון זכות בעל החוב נגד החייב וזכות הנתק נגד המזיק . ומתוך הבדל זה מתבאר גם טיבן של הזכויות הנקראות בלשק ימינו סטטוס או מעמד אישי . אמנם הבדל גדול יש בעניינים אלה בין דין הנשים לדין העבדים . זכויות שיש בעבדים כנענים או בעבדים עברים הן זכויות שבממון , ואילו זכויות שיש לבעלים בנשותיהם אינן זכויות של ממון , אף על פי כן יש צד שווה ביניהן שיתבאר למטה . כדי להסביר את הזכויות הללו שיש בגופם של בני אדם יתבאר תחילה עניינם של העבדים , שיש בגופם זכות קניין של ממון . מבין מיני הזכויות בגוף הנכסים שנמנו בסעיפים הקודמים , זכות הקניין של הבעלים היא הזכות שיש לרבו של עבד כנעני . בעליו של העבד יכול להשתמ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן