ז. השותפות

כל ארבעת מיני הזכויות בגוף הנכסים כרוכים במושג רשות , כמו שנתבאר בסעיפים הקודמים , ולפיכך נתבארו על יסוד העובדה שאדם אחד בלבד מחזיק בזכויות אלה . שכן , הרשות היא כוח להשתמש בנכס בכל שעה שירצה , ואם כן אין נכס יכול להיות ברשות שני בני אדם או יותר באותה שעה , לפי שאם זה ירצה להשתמש בנכס וימצא באותה שעה את חברו משתמש בו , הרי הוא לא יוכל להשתמש בו , ונמצא שאין הנכס ברשותו . אף על פי כן מוחזקות כל מיני הזכרות בנכסים , מזכות בעלים ושוכרים ועד שעבוד אחריות נכסים בידי שני בני אדם או יותר כשותפים , וכיצד יהיה הנכס ברשות השותפים אם כל אחד מהם אינו יכול להשתמש בנכס בכל שעה שירצה ? אין לומר בתשובה לשאלה זאת , שמושג השותפות הוא בעל כללים משלו ועולים ממנו דינים מיוחדים לו שאי אפשר להסיק ממושגים אחרים וכללים אחרים , ואין ליתן להם טעמים אלא מתוך מושג השותפות . אין דיני השותפים מתפרשים מתוכו , ואץ צריכים לו כדי להסביר אותם . אין השותפות אלא שם בלשון בני אדם לקרוא לצירוף ארעי של עובדות וזכויות של כמה בני אדם יחידים , והרוצה להבין זכויות אלה צריך לעיין בזכויותיו של כל שותף ושותף לעצמו , כאדם יחיד , ולרא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן