ד. זכויות בגוף הנכס שיש עמהן רשות

זכות הבעלים אינה היחידה בזכויות שהיא בגוף הנכסים , ואף אינה יחידה בין הזכויות בגוף הנכסים שיש עמה רשות . סיעת הזכויות הקרובה ביותר לזכות הבעלים היא זאת שיש בה זכויות שיש עמהן רשות בנכס , אבל שלא כמו הרשות שיש לבעלים , רשות זו היא לשעה , זמנה קצוב ואינה לעולם . ובתוך זמן קצוב זה הרשות היא כרשות הבעלים , ואפילו הבעלים אינם יכולים למנוע את בעלי הזכות להשתמש בנכס כל אימת שירצו . הגדולה בזכויות ממין זה היא קניין פירות , שר' יוחנן אמר עליה "קניין פירות כקניין , "הגוף ואין הוא רוצה לומר שקניין פירות הוא זכות קניין בגוף הקרקע כמו שכירות ושאילה ואינה זכות כחיוב גרידא , כדרך שאמר רבא ( קידושין טז ע"א : ( "עבד עברי גופו , "קנוי ופירוש דבריו , שרבו של העבד יש לו זכות קניין בגופו , אף על פי שאינו בעליו ואפילו רשות אין לו בו , כמו שיתבאר למטה בסעיף האחרון . אין ר' יוחנן מתכוון לכך , משום שריש לקיש החולק עליו וסבור שקניין פירות אינו כקניין הגוף , אף הוא מודה שקניין פירות הוא זכות קניין בגוף הנכס ויש לבעל הזכות רשות בנכס , כמו שביאר הרמב"ם בהלכות מכירה שהובא למעלה בסעיף השני . כוונת ר' יוחנן לומר , שב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן