ג. מי הם בעלים של נכס

הגדולה שבזכויות הקניין בגוף הנכסים היא זכות הבעלים . הגדרתה של זכות זאת וההבדל בינה לבין זכויות אחרות בגוף הנכסים , כגון שכירות ושאילה , זכות להזיק בנזקי שכנים , שעבוד נכסים ומשכנתא , קובע הלכות בעניינים שאינם דיני ממונות . כגון , חייב אדם ליטול בחג הסוכות לולב ואתרוג שלו ואינו יוצא ידי חובתו באתרוג שאול או שכור או גזול . וכן , ביכורי פרי אדמתו אין אדם מביא לכהן בבית המקדש אלא מאדמתו , אבל מקרקע מוחכרת לו או מושכרת לו אינו מביא ביכורים . וכן קובע ההבדל בין זכויות אלה גם הלכות בדיני ממונות , כמו שיתבאר בסעיף זה . אין לומר שהמיוחד בזכות הבעלים , שהם יכולים לעשות בנכס שלהם כל מה שהם רוצים , מה שאין כן בשאר זכויות הקניין בגוף הנכסים , שכן גם הבעלים אינם יכולים לעשות בנכסיהם מה שהם רוצים . אין הם יכולים להשתמש בקרקע שלהם בדרך שמזיקה לשכניהם , כמו שיתבאר למטה בסעיף החמישי , פעמים שהם חייבים ליתן לאחרים להשתמש בקרקע שלהם לפי תנאי בית דין , שעל מנת כן הנחיל יהושע את הארץ ( בבא קמא פא ע"א , ( ובשנת השמיטה אינם רשאים לעבד את הקרקע שלהם . גם יכולים הם להתנות עם חבריהם שלא להשתמש בקרקע שלהם בדרך א...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן