ד. מדרשי האגדה

ראוי להזכיר כאן גם את עניינם של קובצי הדרשות הקדומים , שהם מדרשי האגדה , לפי שבהם מובאים דברי תנאים ואמוראים באגדה , וכמה מדרשותיהם ודבריהם נוגעים גם להלכה ולמשפט . גם בתלמוד הבבלי ובתלמוד הירושלמי מרובים דברי האגדה , ואפילו חלקי קבצים ערוכים של דרשות אגדה ודברי אגדה של תנאים ואמוראים מובאים בתלמודים . הקדומים שבקובצי דרשות האגדה שבידינו , והם הנוגעים בעיקר לענייננו משום ריבוי מסורות התנאים והאמוראים שבהם , נערכו psn ישראל בזמן שבו נערכו התלמודים . המדרשים על המקרא נפרדים לשני מינים . המין האחד מביא דרשות לפי סדר הכתובים , ועל כל כתוב בזה אחר זה מביא העורך כל דרשה שמצא להם , וכך נערכו מדרשי ההלכה שנתבארו למעלה . למין זה שייכים גם מדרש בראשית רבה והפרשיות 7 עיץ : מהר"ח אלבק , מבוא לבראשית רבא , תרצ"ו , עמי 66 ואילך . של שמות רבה . המין השני הוא הראשונות ק ^ דרשות לפרשות המקרא , אלא שהדרשה מיוסדת על הכתוב הראשון שבפרשה או על הכתוב השני בלבד , אין כאן ביאור של דרשות על כל מקראות הפרשה לפי הסדר , אלא דרשה על עניין אחד שמיוסד על המקרא הראשון שבפרשה בלבד , ואינו דורש את שאר הכתובים שבפרשה . ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן