תוכן העניינים

הקדמה 7 פרק ראשון : טיבו של המשפט בתלמוד 11 א . משפט לתיקון היחיד 11 ב . תורה שבכתב ותורה שבעל פה 17 ג . מקורות המשפט ובתי המדרש 23 ד . הדיינים ובתי המדרש 39 ה . משפט פרטי ומשפט ציבורי 44 ו . מוסר ומשפט 55 ז . ההלכה ומשפט של נכרים 61 פרק שני : הכתבים של מקורות המשפט 69 א . המשנה 69 ב . התוספתא ומדרשי ההלכה 75 ג . התלמוד הבבלי והתלמוד הירושלמי 80 ד . מדרשי האגדה 86 ה . הספרות הרבנית 88 פרק שלישי : הזכויות שבדין 102 א . ההבדל בין זכות בנכס לבין זכות בחיוב 102 ב . רשותו של אדם 106 ג . מי הם בעלים של נכס 112 ד . זכויות בגוף הנכס שיש עמהן רשות 117 ה . זכויות בגוף הנכס שיש בהן הנאה בלי רשות 120 ו . זכויות בגוף הנכס שאין עמהן רשות ולא הנאה 131 ז . השותפות 138 ח . נשים ועבדים 145 פרק רביעי : ייסוד זכויות , שינוע וביטולן 153 א . גמירת הדעת ודרכי הקניין 153 ב . העושה טובה לחברו שלא מדעתו 170 ג . חסרון דעת , אונס וטעות 174 ד . דבר שלא בא לעולם , שאינו מסוים , שאין בו ממש , קניין דברים ואסמכתא 186 ה . התנאים 194 ו . מעשה שיש בו איסור 202 ז . דרכי סיום הזכויות בנכסים 206  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן