פרתמים.

— תואר לשרי המלך ולגדולי מלכות פרס ( אס' א'ג ; ו'ט ; דני א'ג . ( כבר נתקבל בין החוקרים שמקור המלה פרתמים בפרסית עתיקה וביתר הדיאלקטים האיראניים , fratama ופירושה : הראשונים' האצילים . המלה fratama מצויה כמה פעמים ככתובת הגדולה של דריוש א' מבגיסתן ; וכתרגום הארמי של כתובת בגיסתן שבפפירוסים של יב באה תמורתה המלה : חרא ( שוי ' ( 35 ' 34 היינו : החורים . וכבר הראה איילרס שתואר זה מצוי גם בטכסטים עילמיים מפרספוליס בצורה . pirratamma אפשר לבקש את מקור המלה גם בפרסית עתיקה , * par 9 ama באותו מובן של . fratama Chicago 1969 , 745 ( 1955 ) , 225—236 ; R . T . HALLOCK , Persepolis Fortification Tablets , persischen , Wiesbaden 1964 , 119 ; C 0 WLEY , AP , 253 ; W . EILERS , ZA 51 New Haven 1950 , 197 ; BRANDENSTEIN-MAYRHOFER , Handbuch des Alt- SCHEFTELOWITZ , AAT , 51 ; PATON , Esther , 135 ; R . G . KENT , Old Persian , תי » ג  אל הספר
מוסד ביאליק