"הפרופיל הגראפי" למיון שיטות הקריאה

הדיון בשיטות הקריאה מעמיד אותנו בפני קושי — כאיזה כלי נוכל להשתמש לשם מיון כל שיטות הקריאה שנסקרו בספרנו , לשם השוואת התפתחותן ולהפקת הלקחים . אומנם בספרות המקצועית , הדנה בהוראת הקריאה , הוצעו מספר טבלאות השוואה למיון שיטות הקריאה הרווחות — על פי קטגוריות משותפות להן . חסרונן הוא בכך , שכל קטגוריה מתוארת בפירוט יתר , המקשה על הניתוח ההשוואתי ; או שהתרכזו במספר מצומצם מדי של תבחינים להשוואה , ולכן הן משקפות את מהותן של השיטות רק חלקית . גם אין כל אפשרות להחיל את החלוקה על פי "המשאל" משנת תרפ"ג רטרואקטיבית על שיטות החדר ושיטות אחרות מן העבר הרחוק יותר . צעד חשוב לקראת מיון שיטות קריאה בצורה מתומצתת מחד גיסא , וכוללנית מבחינת מספר הקטגוריות מאידך גיסא , נערך על ידי טשול . ( 1967 ) בסקירת הטבלה ( ראה איור ( 1 בולטות לעין שכיחותן ועוצמתן של קטגוריות אחדות כחתך הרוחב של כלל השיטות ; אך כל שיטה בנפרד , על מרכיביה השונים , אינה מוצגת בצורה המאפשרת את סיווגה המהיר . לכן מוצע להלן כלי חדש : "הפרופיל הגראפי" למיון שיטות קריאה ולהצגת המגמות בהתפתחותן . מטרות הפרופיל 0-. הפרופיל צריך לאפשר אוריינ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן