תוכן העניינים

ונוי הקומה 11 מביא התפתחותן של שיטות הקריאה במספר ארצות 15 פרק א הוראת הקריאה בתלמודי תורה ובחדרים 23 הרקע החינוכי 23 תחילתם של תלמודי תורה וחדרים בארץ ישראל 23 לימוד הקריאה בחדר האשכנזי , הספרדי והתימני 29 הגישה "מלה משפט" בעבר . 29 שלבי הלימוד 30 ניתוח שיטות החדר , הישגיהן והערכתן 45 הכרת האות והתנועה . 46 צירוף האות עם התנועה . 47 תרגול הקריאה השוטפת . 50 לימוד טעמי המקרא . 51 הקריאה בהבנה . 51 האם זוהי שיטת קריאה סינתטית ? , 52 הערכת ההישגים . 53 הערכת שיטת החדר והגורמים ליציבותה 54 פרק ב הוראת הקריאה בתקופת "עברית בעברית" 56 הרקע החינוכי 56 התפתחותם של בתי הספר בארץ ישראל . 56 המודרניזציה בחינוך . 57 סיכום 64 בין השפה המדוברת ללשון הכתובה 65 " עברית בעברית" בבית הספר . 65 הברה אשכנזית או ספרדית ? . 66 חלוצי "עברית בעברית" וגישתם אל הוראת הקריאה . 68 חלוצי השיטות הקוליות . 79 ניתוח השיטות הקוליות , הישגיהן והערכתן . 93 הישגי הקריאה . 94 בין מורים לתלמידים - לסיכום התקופה 96  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן