הטיית העיגון

הטיית העיגון ( anchoring bias ) היא הטיית שיפוט , שלפיה אומדן מתוקן איננו מרוחק דיו מהאומדן הראשוני . טברסקי וכהנמן הדגימו את ההטיה כששאלו נבדקים אם השכיחות היחסית של חברות האו"ם מאפריקה גבוה או נמוך . \ 0 % ~ n הנבדקים העריכו את השכיחות היחסית כגבוהה יותר ותיקנו אותה ל . 259 ' 0 לנבדקים אחרים שינו את העוגן ל , 65 % והם נשאלו : האם השכיחות היחסית של חברות האו"ם מאפריקה גבוהה או נמוכה מ ? 65 % האומדן הראשוני נראה להם גבוה מדי והם תיקנו את השכיחות היחסית ל . 45 % מהממצאים עולה , שבשני המקרים נותר התיקון קרוב מדי לאומדן ההתחלתי . במקום אחר ( Elaad , 1993 a ) תיארתי כשל של הטיית עיגון בחיי היום יום . עובר אורח בשוק מזרחי מתעניין במחירו של מוצר מסוים , בלי כוונה מוקדמת לרכוש אותו . המוכר קובע מחיר שהוא גבוה בהרבה מהמחיר המבוקש על ידו . מחיר ראשוני זה נקבע על פי אפיונים שונים של הקונה ( אם הקונה נראה כתייר או כאדם תמים , המחיר יעלה . ( בדרך כלל גם המוכר וגם הקונה מודעים לכללי השוק , ולפיהם המחיר הראשוני שננקב הוא נקודת התחלה להמשך המשא ומתן והם ממשיכים במשחק על פי אותם כללים . הקונה משיב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן