הודאות שווא

רק א 1 ת כס ל יתפתה 7 ימא לדרשת השועל פתגם אנגלי תופעה מרתקת ביותר היא ההודאה באשמה של אדם שלא עשה את המיוחס לו . שקר כזה נוגד באופן בולט את האינטרס האישי של אומרו , ונובע בדרך כלל מצירוף של גורמים הקשורים באווירה הציבורית , באופי החקירה וברגישות האישית של הנחקר . הבעיה נדונה בסקירה מקיפה של גודיונסון , ( Gudjonsson , 1992 ) ובהמשך נצטט אותו בהרחבה . גם בארץ קיימת מודעות לבעיית הודאות השווא , ואף הוקמה ועדה בראשות השופט העליון דאז אליעזר גולדברג , ( 1994 ) שהתבקשה "לבחון את המצב המשפטי באשר להרשעת נאשם על סמך הודאתו ללא ראיות חיצוניות . "נוספות איילינג ( Ayiing , 1984 ) מציג שני סוגים של הודאות שווא . יש שמודים בשעה שהם חפים לחלוטין מהאשמה המיוחסת להם ; מספרם של אלה קטן . יש שמעורבים בעברה , אולם מואשמים האשמת יתר במהלך החקירה ; מצב זה שכיח יותר . על כך ניתן להוסיף הודאה הנגבית מחשוד אשם שאיננו זוכר שעשה את שעשה . גם הודאה זו מוגדרת כהודאת שווא . קשה ואולי בלתי אפשרי לאמוד את מספרן של הודאות השווא הנגבות מחשודים בארצות שונות . כאשר אדם מודה באשמה , ההסתברות להרשעה בבית משפט גדלה גם אם ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן