פרק שלושים לנוסח "ויצמח פורקניה ויקרב משיחיה"

1 דברים הרבה נכתבו על הקדיש בספרות המחקר ובספרות הרבנית על שלוחותיה השונות . ברם , לבד מחקר השתלשלות הקדיש , עיקר הדיונים נעו סביב פרשנות כללית , מצד אחד , ומצד אחר סביב שאלות של נוסח , ובמרכזן — הפסקה השנייה , דהיינו החל בעניית "אמן יהא שמיה רבא" וכר , על מרכיביה השונים . כאן מבקשים אנו להתייחס לקבוצת מילים קטנה בפסקה הראשונה : "ויצמח פורקניה ויקרב . "משיחיה למעשה , הדיון בארבע המילים הללו כורך שתי בעיות : א . האם מילים אלה הן חלק מן הקדיש ? ב . אם כן — שמא יש גם נוסחאות אחרות ? באשר לשאלה הראשונה , לא מצאתי לפי שעה דיונים מפורשים בספרות הקדומה ביחס למילים אלה — אם יש לאומרן , אם לאו . אולי יפים דבריו של ר' אברהם בן יצחק , לפחות באשר לדורות ראשונים : "על מעשה הקדיש לא נמצא בידינו דבר מבורר היטב מן הראשונים" . לפיכך חשוב לבדוק ככל שידינו מגעת . והנה , מספרות ימי הביניים נמצאנו למדים שחיבורים שונים מזכירים מילים אלה , וכנגדם , בעיקר ספרי מנהג וסידורי תפילה , המתעלמים מהן י : כלומר , לא מאבק ולא הבעת דעה חולקת , אלא שתיקה והתעלמות בלבד . שמא רשאים אנו לשער שבאזכור המפורש של הפן המשיחי בא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן