פרק עשרים ותשעה אגידת ארבעת המינים

בברייתא נאמר : "אמר לו ר' אליעזר , יכול יהא אתרוג עמהן באגודה אחת ? אמרת , וכי נאמר פרי עץ הדר וכפת תמרים , הלא לא נאמר אלא כפת [ כלומר , בלא ו"ו החיבור . [ ומנין שמעכבין זה את זה ? ת"ל ולקחתם , שתהא לקיחה תמה" . ובפירוש נאמר בהמשך ( לז ע"ב : ( "לולב בימין ואתרוג . "בשמאל כידוע , הלולב ועמו ההדס והערבה ניטלים ביד הימנית , ואילו האתרוג ניטל ביד השמאלית . עם זאת מוטלת חובה ליטול את ארבעת המינים בשעת הברכה , מפני שהם מעכבים זה את זה , ובבחינה זאת הרי הם כאגודה אחת . אכן , הרמב"ם פסק : "ומצוה כהלכתה שיגביה אגודה של שלשה מינין בימין ואתרוג בשמאל" ( הלכות לולב , ז ט . ( ברם , כיום מקובל על הכל לאגוד יחדיו את ארבעת המינים בעת הברכה והנענועים . בפרק זה מבקשים אנו אפוא לייחד דיון קצר לתולדות התהוותה של הנהגה זו . 5 4 ספר הבהיר ראה חשיבות רבה בהצגת הספירה התחתונה , הנקבית , כשונה ונפרדת מתשע הספירות , ועם זאת גם מאוחדת עמהן כחלק מעולם הספירות הכולל בחינות זכר ונקבה כאחת . לכך הוא מצא ביחסי לולב אתרוג דוגמה וסמל נאותים לתפיסתו . שהרי האתרוג מסמל את הנקבה , ולכן הוא שונה מן השלושה . אולם המיניות ש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן