פרק עשרים ושלושה אכילת דגים בשבת — טעמים ופשריהם

יותר יש לדאוג אם אין לו דגים על ערב שבת קודש ( ר' אהרן מקרלין ) עוד יש לנו סודות נוראים ונפלאים , מה טעם יש דג שזוכה שאוכלים אותו בשבתות ובימים טובים ... עמוקים עמוקים הם הדברים , מקצת מקצתם אגלה ל ך 1 ( עגנון ) דגים בפולקלור בפולקלור היהודי והעולמי מוצא אתה התייחסות לבעלי חיים שונים , וממנו ינקו גם הסיפורת והשירה , ואף האמנות על רבדיה המגוונים שאבה השראה רבה . במקרים מסוימים אף היו לכך השלכות סוציאליות וכלכליות שונות , אם כי ברור שהפולקלור אינו אלא נותן מבע לרבדים עמוקים יותר . בין בעלי החיים תופס עולם הדגים מקום נכבד 3 2 למדי וכן הוא גם בעם היהודי , וכבר מימי קדם . הדגים הם בעלי החיים הראשונים שנתברכו ( בראשית א כב , ( וכן הפכו לסמל של פריון בברכת יעקב לנכדיו : "ויחנו לרוב בקרב הארץ" ( שם מח טז . ( אין זה מקרה 4 שהתלמוד מונה בין עשרת התנאים של יהושע עם כיבוש הארץ , שיהיו "מחכין בימה של ו שמואל יוסף עגנון , מזל דגים , עמ' . 630 על סיפור זה ראה י' פרידלנדר , 'המארג הסאטירי ב"עיר ומלואה" לשמואל יוסף עגנוך , שמואל יוסף עגנון , מבחר מאמרים על יצירתו , בעריכת הלל ברזל , תל אביב תשמ"ב , עמ'...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן