פרק שישי הנחת תפילה של יד מיושב לבירור מעמדו ההלכתי של הזוהר

דברי הזוהר בספר האגור , סימן פד , כתוב : "נמצאו שלש' דינין בספר הזוהר בעניין ציצית ותפילין מה שאינם נמצאי' בכל הפוסקים הנמצאי' בינינו ... השני , שצריך שילבש תפילין של יד מיושב ושל ראש מעומד ... ולשלשתן יש טעם גדול מצד הקבל "' וכר . ר' יעקב לנדא , בעל ספר האגור ( נכתב בערך בשנת , ( 1480 יודע אפוא להדגיש שהלכה זו היא חדשנית . ועם שאינו מציין את המקור בזוהר , הכל תמימי דעים שנתכוון 1 לכתוב שם בח"ג קכ ע"ב , שיובא להלן . נגדו יצא המהרש"ל , ( 1574-1510 ) בתשובה צח המפורסמת , וטען שהוא לא הבין כראוי את הכתוב בזוהר , שהרי הוראה זו אינה מפורשת שם , ועובדה היא שגם ר"י קארו לא נזקק ל"הלכה" זו . יתר על כן , גם "אם היה רשב"י עומד לפנינו וצווח לשנות המנהג שנהגו הקדמונים לא אשגחינן , "ביה משום שבכל התלמוד אין הלכה כרשב"י מחבריו . יש פה אפוא שתי טענות . האחת היא פרטית , והאחרת — עקרונית . לפי שעה נעסוק בראשונה , המתייחסת לעניין תפילין של יד בלבד . נראה שלטענה זו שותף גם הגר"א , שכן בהגהתו על דברי הרמ"א לשלחן ערוך סימן כה ס"ק יא , כתב שאין זה "מוכרח" מן הזוהר . בעקבותיהם הלך גם יעקב כ"ץ , שציין את הבנת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן