פרק רביעי שלושה־עשר שערים שברקיע

בחיבורים שונים , ובכללם בספרות המחקר , מדברים על שלושה עשר שערים ברקיע — שנים עשר מהם נועדו לשקף את הקשר הישיר של מתפללי כל שבט לעולם שלמעלה , ואילו השער השלושה עשר נועד לכלל ישראל ולמי שאינו יודע את מוצאו השבטי . מקובל שדברים אלה קבע האר"י בשער . 'הבונות אולם רח"ו לא כתב שם במפורש כי יש שער נוסף לשנים עשר , אך מחברים שונים נתלו בדבריו כדי לקרוע פתח נוסף , ומשנקרע הפתח הוא נפרץ לכיוונים שונים . וזו היא בקצרה השתלשלות העניינים . בזוהר ח"ב , היכלות פקודי , תא ע"א , נאמר : בית הכנסת לתתא לקבל בית הכנסת דלעילא . בית הכנסת דלעילא דאית ביה חלונות כמה דאמרן הכי נמי לתתא . לעילא כנסת הגדולה אית ביה תריסר חלונות עלאין הכי נמי להאי בית כנסת תתאה , וכלא קיימאן דא לקבל דא . לפנינו אפוא היגד ברור על שנים עשר החלונות שבבית הכנסת למטה , וכנגדם למעלה . על יסוד הטעם הקבלי המבואר בזוהר שם פסק ר"י קארו , בבית יוסף ובשלחן ערוך כאחד , שטוב שיהיו י"ב חלונות בבית הכנסת . לא חלפו אלא שנים אחדות , והאר"י הוסיף את רעיון ייחודו של כל חלון מן הי"ב . זאת ועוד , הוא נוקט את המונח , "שער" אשר אמנם הוא מצוי במקורות ת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן