היחידים מתענין עיון במחזור הסיפורים בירושלמי (תענית א, ד; סד ע"ב)

תמר מאיר חטיבות ספרותיות של קבצים ובהם חומר אגדי משולבות כגוף מובחן בתוך סוגיות הלכתיות בשני התלמודים . זוהי תופעה נפוצה , וכבר עמדו עליה ראשוני החוקרים תוך 1 התייחסות לשאלות העריכה שהיא מעלה . ביטוי מרתק לכך הוא "מחזור , "סיפורים כלומר רצף של סיפורים סמוכים — פעמים מעטים ופעמים אפילו שלושים ושמונה סיפורים ברצף וכמעט ללא חיץ ביניהם ( בבלי תענית פרק ג . ( מחזורים כאלה מצויים הן בתלמודים הן בספרות המדרשית . למרות חשיבות התופעה והיקפה הגדול בספרות התלמודית והמדרשית ( למעלה מארבעים מחזורי סיפורים המכילים למעלה משלוש מאות סיפורים , ( רק בשנים האחרונות החלו חוקרים לעסוק בה . עלי יסיף היה הראשון שנדרש בהרחבה לסוגיה של מחזורי סיפורים , ועמד על 2 חשיבותה . הוא העלה כמה שאלות מרכזיות הנוגעות למקורותיהם של המחזורים ולאופני היווצרותם , אפיין את התופעה , הצביע על הופעותיה במקורות ועל חשיבותה , ובעיקר הציע כמה עקרונות מארגנים במחזורי סיפורים . חשיבות מכרעת ייחס יסיף לעקרון הצבירה האסוציאטיבית : סיפור אחד גורר אחריו באופן אסוציאטיבי סיפור אחר , גם אם אינו קשור במישרין לנושא הגלוי של הקובץ . יסיף לא ד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן