הקנה, הארז והרוח היחס שבין ה"תורה'' ל"עולם" בסיפור תלמודי (תענית כ ע"א-ע"ב)

עידו חברוני א . '' תורה — '' : "עולם" הגדרת המושגים ' במרכז המאמר הנוכחי עומדים שני מושגים — "עולם" ו"תורה" — שניתן להגדירם באופנים שונים . לפיכך , בטרם אתחיל בדיון , אני מבקש לתת להם הגדרה אופרטיבית התקפה לצורך הדיון הנוכחי בלבד . ה"תורה " כאן היא השקפת העולם שמעצבים החכמים בתוך בית המדרש מתוך דרישת פסוקי ספר התורה . מסקנות דיוניהם מוצגות בתלמוד ובמדרשים השונים . , "עולם"ה בנידון דידן , הוא כל מבט על המציאות שאינו צומח מתוך לימוד התורה — חה יכול להיות מבט פילוסופי , מדעי , פרקטי , 'וכד ובעיקרון , כל מבט המתייחס 2 אל המציאות כעומדת בפני עצמה . ברור מאליו ששתי ההשקפות הנולדות מעמדות מוצא אלו נמצאות פעמים רבות בסתירה זו לזו . יתרה מכך , למרות שהולדתה של ההשקפה התורנית היא בין כותלי בית המדרש , מטרתה הסופית היא מימושו של הידע התורני במציאות 3 החיצונית . כתוצאה מכך הסתירה שבין שתי העמדות ( ה"תורנית" ( "עולמית"וה אינה נותרת נחלת התחום העיוני אלא מביאה פעמים רבות לעימות של ממש . 1 יסודו של מאמר זה בהרצאתי בכנס הבין אוניברסיטאי הי"ח לספרות עברית , אוניברסיטת בר אילן , ניסן תשס '' ג . ברצוני ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן