מעשה סיפור מחקרים בסיפורת היהודית

0 דרת תימה ב 0 דרת תיקה רוא'ם אור קובצי המחקר 0 'fa טולונ'ה של הס'פור ךיהור : nuwn ם'פור ; סחקר'ם ב 01 י ^ ורת הירווד ' ^ וכ : ר : » י ^ 'ס ור jpiu גזיניות אנציקלופדיה ?/ ו » ל הסיפור היהודי ; גולת החותרת כסרוקר נלנוליהן ש ? נו גואות DP nn 9 on ; rcwn י ^ ראל לדורותיה » תימ 1 ולוגיה . ( בסדרה זו כלולות ux םונוורפ-ות ו 1 והיו ;? ע > ם'פורת יהודית וחיבורים וי ; עוםקים באוניות יסוד כת 110 ' ולו ני ה טל ^ 0 רות עט 'שר » ק : האפימוו היהודי ; מות m-jwn ביצירת /| mu 1 rjw אברהם בכבטן ? iJpiyD' qc ^ n קנלה ביצירת !* ךי וםין י 'וסף וא ^ י / ^ וטי ^ ר ו בת ) ^ ול ציור ; # 0 יר ^ 'פ ח"ה , N > Y גותית ; ? u /&& בד ^ IOOT -TJUJ itJ-JO ; , 7 i } ' 17 i / , 1 J / Y ' / L מעשה סיפור מחקרים בסיפורת היהודית כרך ב תימה סדרת מחקרים בתימטולוגיה של ספרות עם ישראל מעשה סיפור מחקרים בסיפורת היהודית כיד ב עורכים אבידב ל > פטקר ולה קושלבסקי  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן