סיגום

באמצעות תופעת ההסלמה וההסברים שניתנים לה הצגנו שורה של גורמים להתנגדות לשינוי . איתרנו שישה מקורות של התנגדות : הצורך בהצדקה עצמית , זהות יתר בין האדם או הארגון ובין הנושאים המיועדים לשינוי , התנגדות המושפעת מערכים של יציבות והתמדה , מלכודות חברתיות , תהליכי עיבוד מידע שבאמצעותם מגדיר האדם את מצבו כמצב של רווח או הפסד , והתנגדות הנובעת מתפיסה שהשינוי מעכב את השגת המטרות שהפעילות להשגתם הופסקה . כל תוכנית פעולה שמטרתה להפחית את ההתנגדות לשינוי מחייבת לעמוד על הגורמים היוצרים את ההתנגדות ולנקוט את הצעדים המתאימים להחלישם . התוכנית חייבת להיות מותאמת לסיבת ההתנגדות . גישה המאפשרת להחליש את הצורך בהצדקה עצמית לא תשפיע על מי שמתנגד בשל הסברה שהשינוי אינו מאפשר להשיג את המטרות שהפעילות הקודמת קירבה את השגתן , ותוכנית הפועלת לשינוי תהליכי עיבוד המידע לא תישא פרי אם תופעל על המתנגדים בשל מלכודות חברתיות . רק תוכניות שיפעלו על הגורמים המסוימים שהובילו להתנגדות עשויות להניב תוצאות .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן