סיכום

בפרק זה נמנו חמישה עשר אפיונים של השינויים בתקופתנו , וסווגו לארבע קבוצות : תמורות טכנולוגיות , שינויים בעולם העסקים , שינויים פנימיים בתוך הארגונים ותמורות בחיי העבודה של הפרט . בתמורות הטכנולוגיות צוינו מרכזיותו של המחשב והמהפכה בתחום המידע והתקשורת ; עולם העסקים המשתנה מתאפיין בגלובליזציה , בהגברת התחרות , בקיצור מעגל החיים של המוצרים , במרכזיותו של הלקוח ובהשפעה חזקה של כוחות השוק ; השינויים הפנימיים בתוך הארגונים עיקרם העברת פעילויות שאינן כלולות בתחומי ההתמחות של הארגון לקבלני משנה , ביזוריות , מבנה היררכי שטוח וצמצום מספר העובדים , מערך מועסקים מגוון יותר ושינוי אופי תפקידו של המנהל ; התמורות בחיי העבודה של הפרט מתאפיינות בתנאי העסקה חדשים , בשינוי בהרכב התעסוקות ובקבניהן ובחשיבות הגוברת של הלמידה ושל ההשתלמות — כל אלה ועמן כל התמורות האחרות ישפיעו השפעה מכרעת על חיי העבודה של הפרט . אנו חיים בעולם סוער ועמוס תמורות . תאוצתן של תמורות אלו אינה נחלשת . צפוי כי במאה העשרים ואחת עוד יגדל קצב השינויים . העולם יהיה מורכב יותר , דינמי יותר וגועש יותר . התמורות החיצוניות הללו יחייבו אר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן