שלבים בהחדרת שינוי

בספרות המקצועית מוצגים כמה מודלים המפרטים שלבים בהכנסתו של שינוי ( ראה באר , אייזנסטט וספקטור , [ Beer , Eisenstat & Spector , 1990 ] וכן וולטון . ([ Walton , 1995 ] אחד המודלים המצוטטים ביותר , שכבר הזכרנו , הוא מודל שלושת השלבים של קורט לוין . בספרות המוקדמת העוסקת בתכנון שינויים דנים רבות בהרחבת המודל של לוין ( ראה . ( Lippit , Watson & Wesley , 1958 פירוט רחב יותר של שלבי יישום שינויים מתוכננים , המסכם את הגישות המקובלות , מוצג להלן : . 1 אבחון הקשיים הארגוניים בשלב הראשון נבחנות החולשות הארגוניות ומאובחנות הבעיות העיקריות שעל הארגון להתמודד אתן . האבחון כולל גם את הסביבה החיצונית ואת האינטראקציה בינה ובין הארגון . כדי ששלב זה של אבחון ארגוני ישמש קטליזטור לשינוי , צריכה להשתמע ממנו המסקנה ששוב אין המערכות הארגוניות מסוגלות להתמודד עם האתגרים החדשים או עם התמורות החיצוניות , או שנוצרה הזדמנות להתרחבות ולצמיחה של הארגון , וכדי לנצל אותה על הארגון להשתנות ( וכבר אמרנו קודם שמצוקה והזדמנות הן מניעים מרכזיים בתהליך התרחשותו של שינוי . ( האבחון יכול להצביע על פערים בין היעדים שהארגון קב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן