תוכן העניינים

בפת 12–19 המונח דת הלשון 15 האוטוריטה של 16 סדר הדברים בחיבור 18 ................................................................................................................................ מבוא 21–52 [ א ] שם החיבור [ ב ] האוניברסלי בספר בראשית 22 ............................................................................................................. [ ג ] יודאיסמוס – יהדות [ ד ] מציאות חדשה [ ה ] כינוס המקרא [ ו ] אנשי כנסת הגדולה עורכים 33 ............................................................................................................. [ ז ] תכנים ותחומים 36 [ ח ] בלבב ימים 37 ט ] בדרכי נועם [ י ] המחברים של המקרא 41 ........................................................................................................................... [ יא ] ביאורים ופרדס 44 ........................................................................................................................................... [ יב ] תרגומים [ יג ] נקודת תצפית 51 .............................  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים