איסכילוס: הפרסים

הנפשות מקהלה : זקני פרס אטוסה צל ךריוס ? ו ^ רקםס פרודוסי בשושן הבירה . ליד א רמון המלך . המקהלה באה . המקהלה נאמני עם פךס , על אךץ ירן צ ? אותיו עלו , נלןלא בפי כל . נקופ / ר הטירה , בה שפעת אוצרו ת רעתךת זהב . זקנתנו הדר 5 אד 1 ננו הרם , המלך לןסךלןסס ? נר דריוס , : בחרנו T T לנטר : את הארץ . Iv T T v הויי , לו בשלום הו ^ ןז ןשוב ,  אל הספר
מוסד ביאליק