איסכילוס הפרסים

' הםרסים' אין להב ! » חות בק הטראגריות ה > ורניות-שגיגלו מיי הכליון והגיגי ליריבה בש » רהטראגדיות 1 ןקקרהטראגיקניםלסרשיות מיתיו ח , ו * ילו ב'תפרסיס' הועלתה פרשה היסטורית : המלחמה שהיחד- ביו הפרסים ובין היוונים בראשית הט » ה החמישית לםגי מסירת הגרגרים , ולא ב ? בר קבע איסכילוס את עלילתה של יצירתי J 7 xr כי n בד , ת ; , 7 המחזה הוגג בר » שונה שגי 0 אחרות » חרי קרב ס » למיס , שהמשורר נשתתף נר בד-גינו על מולדתו מ ט ני גבאות פרס , בגציון בנשלום תירגם את 'הסרסים' מה & קור היורבי ובמשקליו- תרגומו מצטיין כרוה שירה ובנאמנות למקור . המתרגם הוסיף על התרגום מ 0 ר" שבה נתבארו ייחודה של הטראגדיה הזיות וההישגים שתשיכ בה איטכילרס' ניתוח מםותז של משקליה והערות הסבי רבות , הציורים שעל גבי העסיפה והכריכה מעשי ירי אביגדור * ריכא את אותיות העטיפה ציירה חוור » לקן הו * את הססרי & של הסוכנות היהויית לארץ יקיראל איסכ ילוס : הפרסים א יסכילוס : הפרסים טראגדיה תירגם מיוונית והוסיף מבוא וביאורים בנציון בנשלובם  אל הספר
מוסד ביאליק