תוכן העניינים

כרך ראשון מבוא , עמי 9 ספר ראשון , עמי 29 ספר שני , עמי 67 ספר שלישי , עמי 109 ספר רביעי , עמי 143 ספר חמישי , עמי 181 ספר שישי , עמי 215 ספר שביעי , עמי 251 ספר שמיני , עמי 293 כרך שני ספר תשיעי , עמי 345 ספר עשירי , עמי 383 ספר אחד עשר , עמ 417 ' ספרשנים עשר , עמי 453 ספר שלושה עשר , עמי 483 ספר ארבעה עשר , עמי 531 ספר חמישה עשר , עמי 573 מילון עמי 617 מבחר בי בלי וגראפיה Hamburg 1905 . DIETSE : Komposition und Quellenbenutzung in Ovids Metamorphosen , . EHWALD R . : Ovids Metamorphosen ( Einleitung ) , Berlin 1903 Library , New York 1960 . GREGORY HORACE : The Metamorphoses ( Introduction ) , The New American  אל הספר
מוסד ביאליק