פרק ארבעה־עשר ראשית האמנות הרומאית

דברי ימי רומא אין כדוגמתם בעולם . עיר אחת משתלטת לראשונה על סביבתה' אחר כך על ארץ גדולה , ולסוף היא נעשית השלטת בכל המרחב הים תיכוני ' כלו מר : בכל העולם התרבותי כולו לפי מושגי התרבות הקלאסית . הבסיס הרא שון של מלכות רומי היתד . גבעה קטנה על גדות הנהר טיבר' שהיתר . מיושבת תערובת של שבטים לאטיניים מבני סביבתה . ברור שעם כל הרחבה של תחום הממשל הרומאי הצטרפו אליו עמים שונים ורבים משהיו קודם . גדולתה היתד . ברומא , שלא סגרה את עצמה בפני נתיניה , אלא פתחה לפניהם את שערי אז רחותה . אמנם רובם של הנכבשים לא היה בידם להשפיע על ההתפתחות האמ נותית של רומא , באין להם תרבות של אמנות משלהם עצמם . אבל יוצאים מכלל זה היו הערים היווניות . לראשונה כבשו הרומאים את המושבות היווניות בדרום איטליה ובםיקיליה , אחר כן התפשט שלטונם על גופר . של המכורה היוונית ולסוף על כל אסיה הקטנה , סוריה ומצרים , כלומר : על מרבית השטח המיוון מימי אלכסנדר . אולם קודם שהגיעה שעת הכנעתם של היוונים ביד רומא , היתה היא עצמה משועבדת לאטרוסקים . אמנם במשך הזמן עלה בירה להפוך את הקערה על פיה ולהכניס את העם האטרוםקי על תרבותו בתח...  אל הספר
מוסד ביאליק