פרק שלושה־עשר אמנות האטרוסקים

בחלק הראשון עסקנו בהתפתחותה הפנימית והעצמאית של האמנות היוונית . אמנם גם היא בראשיתה , בתקופה ה'דמוי מזרחית / סיגלה לעצמה מספר ימו דות שנטלה מן האמנויות של עמים אחרים ; אולם מתום התקופה הארכאית ואילך היא החלה להתפתח ולצעוד בדרכה שלה ללא כל השראה חיצונית . עתה אנו יוצאים מן התחום היווני שבגבול יישובו וניגשים להסתכל בהשפעתה של האמנות היוונית על אמנויות אחרות . ואף על פי שהללו עומדות על דעות' על אמונות ועל מערכות חברה הרחוקות מן המחשבה ההלנית , יש להן חלק בתולדות האמנות הקלאסית . מתוך חקר זיווגן של אמנויות אלה ניטיב לעמוד על כמה צדדים של האמנות היוונית עצמה , כפי שכל דבר מתחוור יותר בפני היפוכו . ומלבד זה אנו נמצאים למדים בדרך זו פרק בתולדות התרבות הכללית בתקו פת הזמן שמן המאה השלישית לפני סה " נ ועד המאה הרביעית לםה " נ . האטרוסקים הם העם הראשון במערבו של המרחב הים תיכוני ' שאמנותו הוש פעה מן האמנות היוונית . מחצבתו של עם זה לוטה בערפל ועדיין היא שנויה במחלוקת החוקרים . יש סבורים שהאטרוסקים היו ממוצא מזרחי ( מאסיה הקטנה לפי רוב הדעות . ( לפי השערה זו יצאו למםעיהם במאה י " ג לפני סה " ...  אל הספר
מוסד ביאליק