'כחול־הזקך,מגמלונו של ההיכל הדורי הישן שבאקרופולאס של אתונה