פרסוס מתיז את ראש המדוסה י תבליט מסלינונ־ טום [סיציליה]