אלישמע.

—א ) בן עמיהוד , נשיא למטה אפרים במדבר סיני ( במי א'י ; ב , יח ; ו'כב . ( בחנוכת אוהל המועד הביא את קרבנו ביום השביעי ( במי ז , מח . ( לפי רשימת היחס של שבט אפרים הבאה בדה"א ז , כו ואילך , היה אלישמע אביו של נון אבי יהושע ( שם כז — . ( ב ) אחד מבני דויד שנולדו לו בירושלים ( שמ"ב ה , טז ; דה"א ג , ח ; יד , ז . ( ברשימת הבנים שבדה"א ג נמצא גם בן אחר בשם אלישמע ( פסי ו , ( במקום אלישוע שברשימות המקבילות ( שמ"ב ה , טו ! דה"א יד , ה , ( וע"ע אלישוע . — ג ) אחד הכהנים אשר סבבו בערי יהודה במצוות המלך יהושפט , ללמד את העם ספר תורת ה' ( דה"ב יז'ז ט — - ( ד ) סופר בימי יהויקים מלך יהודה . בלשכתו קרא ברוך את מגילת ירמיה באזני שרי יהודה והעם ( ירי לו'י יג , ( ושמה הביאו לראשונה את המגילה , לפני שהביאוה אל המלך ( שם כ , כא . ( לשכת אלישמע הסופר ; שם כ , כא ) היתה בהיכלו של המלך , ונקראה בשם לשכת הסופר סתם ( שם פס' יב . ( אולי אפשר ללמוד מכאן , שהיה אלישמע ראש הסופרים של המלך , הסופר בה"א הידיעה . על לשכת הסופר ע"ע סופר ; פקידות . ועי' להלן , מס' ה ו . — ה ) איש מזרע המלוכה , זקנו של ישמעאל שהכה את ...  אל הספר
מוסד ביאליק