ביבליוגרפיה

אבו בקר . 2002 ח' אבו בקר 11 ' , הערות על אחרות , שוויון ורב תרבותיות - דיכוי האשה ודיכוי הערבי נובעים מאותו מקור , ' פנים , 22 , עמ' 39-32 אבינר . 1994 ש' אבינר ' , לאומיות ומוסריות במשנת הרב צבי יהודה , ' הליכות צבא ? מאמרים ותשובות בסוגיות צבאיות שהופיעו בירחון עיטורי כהנים , ירושלים : ישיבת עטרת כהנים אבינר תשס " ג . ש' אבינר ' , ההר והבית , ' י' שביב וי' רוזן ( עורכים , ( קומו ונעלה - אסופת מאמרים וקריאות בעניין הר הבית בזמננו , אלון שבות : מכון צומת , עמ' 141-140 אבינרי תשכ " ז . ש' אבינרי ' , קבוצות עילית ושכבות מנהיגות בתולדות ישראל ובתולדות העמים , ' סימפוזיון בהשתתפות ש' אבינרי , ש " נ אייזנשטדט , י' אריאלי וי' כ " ץ , בהנחיית נ' רוטנשטרייך , קבוצות עילית ושכבות מנהיגות בתולדות ישראל ובתולדות העמים , קובץ הרצאות שהושמעו בכנס העשירי לעיון בהיסטוריה ( חנוכה תשכ " ה , ( ירושלים : החברה ההיסטורית הישראלית , עמ' 168-140 אבינרי . 1967 ש' אבינרי , משנתו החברתית והמדינית של קארל מארכס , תל אביב : הקיבוץ המאוחד אביעד Chicago : University of Chicago Press J . Aviad , Return to Judaism ...  אל הספר
מוסד ביאליק