16. הרב עובדיה יוסף והרבנות המזרחית המתחרדת נסים ליאון

מבוא : הרקע העיוני ושאלת המחקר זה שני עשורים אנו רואים מגמה של רה אורתודוקסיזציה בתשתית התרבות הדתית של ציבור היהודים המזרחים , קרי במוסדות הפולחן ובסדריו , בטקסטים המנחים , בהרכבי המסגרות הקהילתיות ובדיוקן הדתי של אליטת ההנהגה הרבנית והפוליטית . מובילת המגמה היא התנועה החרדית בקרב המזרחים . שני מובנים למושג 'התנועה החרדית בקרב המזרחים . ' האחד - תופעה היסטורית המציינת את אחת מנקודות ההתגבשות המוסדיות החשובות בתגובה האולטרה שמרנית לתהליכי מודרניות וחילון בקרב המזרחים בישראל ומחוצה לה ; השני - מניפה מוסדית מאורגנת יותר ומאורגנת פחות הנצרפת מסדרה של פעילויות פוליטיות , לגישתי המושג 'יהודים מזרחים' מתייחס אל זיהוים החיצוני והעצמי של יהודים וצאצאי יהודים שחיו מחוץ לריכוזים הגדולים באירופה , בעיקר בארצות תרבות האסלאם וערב , כ'מזרחים . ' הגדרה זו אמנם משקפת לא אחת יחסי כוח המבטאים מסורת של תפיסות אירופוצנטריות ואוריינטליסטיות שתרמו לדמיון המזרחים בעיקר בישראל כקטגוריה אתנית עדתית יהודית ( ראו למשל שנהב ; 2003 קאזום ; 2000 שלום שטרית , ( 2004 אבל בד בבד אין בכך כדי למחוק את המטען התרבותי המיי...  אל הספר
מוסד ביאליק