תרשים ‭:1‬ הגידול בהיקף האליטות המזרחיות ‭1997-1949‬ (באחוזים)