10. האליטה האקדמית־אוניברסיטאית אורי כהן

מבוא מטרת הפרק הזה היא לבחון תהליכי גיבוש ועיצוב של מוקדי תלות הדדית ומתח בין האליטה האקדמית הפועלת באוניברסיטאות בישראל ובין המרכז הפוליטי . התהליכים האלו מעצבים דילמות מוסדיות ומוסריות הקובעות את תגובות האקדמאים לבעיות ההשתתפות בסדר החברתי . שלא כאחת המסורות החשובות העוסקות בחקר אליטות בכלל , ומתמקדות באפיון חברי האליטות על פי רקע חברתי , תכונות אישיות , כישורים ודפוסי גיוס , אתמקד בפרק הזה בהיבטים מוסדיים , פוליטיים ורעיוניים הנוגעים להתארגנות האליטה האקדמית אוניברסיטאית . כוונתי לבדוק את התפר בין האליטה האקדמית ובין המרכז הפוליטי ואת השפעתו המעצבת על אופייה ועל זהותה של אליטה זו . ההתמקדות ביחסים האלו מציגה את ההבניה האוטונומית של האליטה האקדמית כחלק ממכלולים מוסדיים רחבים יותר שהם תולדה של יחסי כוח , משא ומתן ומאבקים מול מסגרות חברתיות רחבות , ציבוריות ופוליטיות , ולא כתופעה בפני עצמה . זיהוי מאפייני התפר האקדמי פוליטי יאפשר לבחון שני היבטים עיקריים הנגזרים ממנו : האחד , באיזו מידה הצליחה האליטה האקדמית להתארגן לגוף אקסקלוסיבי בעל חוקי חניכות חמורים שעמדותיו עוברות בירושה ? ההיבט...  אל הספר
מוסד ביאליק