ההתפלגות המקצועית של מפרנסים יהודים בידייך ‭1939-1933 ,'הישן‬ (באחוזים)