מפרנסים ומבנה חברתי ב'רייך ‭1939-1933 ,'הישן‬ (באחוזים)