‭) 1925(‬ אירופה במרכז ביותר הגדולות היהודיות הקהילות שר ע ‭1.‬ מפה