הערות

1 במאמר 'עלי כספית זו , ' כל כתבי אצ"ג , טו : 2 . 163 המובאות מכתביו העבריים של אצ"ג ( אלא אם כן צוין אחרת ) הן מ'כל כתבי אורי צבי גרינברג , ' א-טו , בעריכת דן מירון , הוצאת מוסד ביאליק , ירושלים . 2001-1990 צוינו מספר הכרך ומספרי העמודים . 3 המובאות מכתביו הייריים של אצ"ג הן מתוך : אורי צבי גרינברג , געזאמלטע ווערק , , 11-1 בעריכת ח' שמרוק , הוצאת י"ל מאגנס , ירושלים תשל"ט . 4 על פי זיכרונותיו של מלך ראוויטש , ספר המעשיות של חיי , תרגם משה יונגמן , תל אביב , 1976 עמ' . 518 ראו גם : חנן חבר ( עורך , ( אורי צבי גרינברג - תערוכה במלאות לו שמונים , קטלוג , הוצאת בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי , ירושלים , 1987 עמ' . 8 5 מתוך יומן הקרבות המשולב ב'קריג אויף דער ערד , ' געזאמלטע ווערק , 1 , עמ' . 48-41 וראו בעניין זה גם הדיון בספרי 'מול האח השותק - עיונים בשירת מלחמת העצמאות , ' הוצאת כתר והאוניברסיטה הפתוחה , ירושלים , 1992 עמ' . 27-25 התרגום הוא על פי הנוסח בדיון זה . 6 פרידריך ניטשה , הרצון לעוצמה , תרגם ישראל אלדד , הוצאת שוקן , ירושלים ותל אביב , 1978 א , עמ' 7 . 13 ראו : מאקס עריק , 'מ...  אל הספר
מוסד ביאליק