בימי חיבור שירי 'רחובות הנהרי מימין: סיוסת ה^יר 'נאום אל העם' מ‭0'‬פר הק0רוג והאמונה'